Asset 3@2x.png
Asset 4@2x.png

กิจกรรมการจัดการแข่งขันระดับชาติเพื่อนําเสนอนวัตกรรม

ในการยกระดับขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม

ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย สำนักงานพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว มีเป้าหมายการทำงานตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น โดย อพท. มีบทบาทในการบริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับท้องถิ่นหรือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ ระดมบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพ แก้ไขปัญหาโดยรวดเร็วและส่งเสริมให้มีการนำความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บรรลุผลตามแผนงาน

โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบดังนี้

smallsizeAsset 1@2x.png

ในปี 2564 อพท. โดย สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางการตลาดอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว จนนำไปสู่การสร้างโอกาสให้เกิดรายได้จากกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และเป็นการยกระดับคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีแก่

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากชุมชนในพื้นที่พิเศษ

วัตถุประสงค์กิจกรรม

score16Asset 1@2x.png

-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวโดย 
  นำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
-เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดรายได้จากกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าการบริการทาง
  การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
-เพื่อสื่อสารให้นำไปสู่การยกระดับคุณค่าและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากชุมชนใน
  พื้นที่พิเศษ และสร้างความประทับใจแก่นักเดินทาง