score1631Asset 2@2x.png

กรรมสิทธิ์แอปพลิเคชันที่เข้าร่วมโครงการฯ

-ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม

-ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นผลงานที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง โดยจะต้อง
  พัฒนาขึ้นมาเอง ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลมี 
  การลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น จะถือว่าผลการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ

-เนื้อหา หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานนั้น จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
  และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
  คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
  ตามกฎหมายทั้งหมด กรณีที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่า มีลิขสิทธิ์ถูก
  ต้องตามกฎหมาย

-กรณีผลงานผ่านการแข่งขันอื่นๆ มาแล้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถนําผลงานนั้นเข้าร่วมการแข่งขันใน
  โครงการนี้ได้ แต่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

-กรณีผลงานเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันอื่นๆ มาแล้ว หรือ เผยแพร่ บน Platform ใดๆ หรือ เปิดใช้
  บริการเกิดผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจแล้ว จะอนุญาตให้ร่วมการแข่งขันได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ขอให้ต่อยอด
  พัฒนาผลงานเพิ่มเติมใหม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เขียนรายงานเปรียบเทียบข้อ
  แตกต่างผลงาน ก่อนและหลัง เช่น ผ่านการแข่งขันจากเวทีไหน ได้รางวัลหรือไม่ เมื่อไหร่ หรือ เพิ่ม feature 
  อะไรใหม่บ้าง มีความแตกต่าง ต่อยอด หรือเพิ่มประโยชน์หรือคุณสมบัติด้านเทคนิค หรือการใช้งานอื่นๆ 
  มาประกอบให้คณะกรรมการรับทราบ และต้องไม่ติดสัญญาใดกับเจ้าของโครงการที่ผ่านมา

-ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันต้องเอื้อประโยชน์ให้กับพื้นที่พิเศษภายใต้การดูแลขององค์การบริหารการ
  พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

-หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็น
  ลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินรางวัลให้กับทางโครงการฯ

-การทดสอบผลงานให้เห็นว่าสามารถทำได้จริงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเข้าร่วมอบรม/สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น

-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ 

-ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมเข้าสู่
  การแข่งขันรอบสุดท้าย เพื่อชิงชนะเลิศและรับเงินรางวัลแต่ละประเภท โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็น
  ผู้ตัดสิน

-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นเจ้าของผลงานในการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงส่วนประกอบของผลงาน
  และเนื้อหา ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะ
  ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด

-ผลงาน แนวคิด ทุกผลงานในทุกรอบ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าร่วม
  การแข่งขัน

-หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  ใดในผลงานที่ได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการพิจารณาผลงานขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับ 
  สำหรับกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวอ้าง

-ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่บุคคลภายนอกกล่าว
  อ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดในผลงานที่ได้รับ
  รางวัล สำหรับกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวอ้าง

-สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม 
  การแข่งขันต้องใส่ตราสัญลักษณ์ของ อพท. ระบุว่า อพท. เป็นผู้ร่วมสนับสนุนผลงานชิ้นนี้เป็นระยะเวลา 
  12 เดือนนับจากวันประกาศผล และทาง อพท. สามารถนําผลงานไปทดลองใช้งาน เผยแพร่ต่อ
  สาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการ พัฒนาวิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนําผลงานได้ในระยะ
  เวลา 12 เดือนนับจากวันประกาศผล

-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัล ต้องส่งมอบ Source Code ให้แก่ อพท. ภายในเวลา 1 อาทิตย์ หลัง
  จากที่ได้รับการประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของผลงาน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ