Crown
score13Asset 1@2x.png

รางวัลการประกวด

1. กรอกข้อมูลใบสมัครและส่งมาที่ Email: dasta.innovation@gmail.com 
2. เจ้าหน้าที่โครงการจะส่งอีเมลตอบรับไปยังหัวหน้าทีม เพื่อยืนยันการรับสมัคร
3. หลังจากส่งใบสมัครและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่โครงการ ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งลิงก์

ผลงาน(google drive, dropbox) มาที่ Email: dasta.innovation@gmail.com 

หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว
       รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1    ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2    ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3    ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชมเชย                        ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร


หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยวรุ่นนักศึกษาปริญญาตรี
        รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1    ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2    ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3    ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชมเชย                        ได้รับรางวัลเงินสด 2,500 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร


หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยวรุ่นบุคคลทั่วไป
       รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1    ได้รับรางวัลเงินสด 80,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2    ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3    ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       รางวัลชมเชย                        ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท    พร้อมประกาศนียบัตร
       ** หมายเหตุ ทุกรางวัลจำต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล