score12Asset 1@2x.png

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
การส่งผลงาน และ พิธีการต่าง ๆ

1. กรอกข้อมูลใบสมัครและส่งมาที่ Email: dasta.innovation@gmail.com 
2. เจ้าหน้าที่โครงการจะส่งอีเมลตอบรับไปยังหัวหน้าทีม เพื่อยืนยันการรับสมัคร
3. หลังจากส่งใบสมัครและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่โครงการ ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งลิงก์

ผลงาน(google drive, dropbox) มาที่ Email: dasta.innovation@gmail.com 

ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน)
 

หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว
   - ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่งไฟล์งานในรูปแบบ PDF อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
                ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาแผนงานนี้ เป้าหมายและขอบเขตของงาน
                รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ไม่เกิน 100 หน้า (ขนาด A4)

หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว
   - ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่งไฟล์งานในรูปแบบ PDF อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
                ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาชิ้นงานนี้ เป้าหมายและขอบเขตของงาน 
                รายละเอียดขั้นตอนแผนงาน และขั้นตอนการทำงาน wireframe เทคโนโลยีที่ใช้ พร้อมภาพ
                ประกอบ หรือ flowchart ไม่เกิน 100 หน้า (ขนาด A4)

    - วีดีโอในรูปแบบ MP4 Full HD (1920x1080) เพื่อสาธิตวิธีการใช้งาน Prototype ด้วยการ 
                Capture หน้าจอ หรือ เป็น Live Preview (ไม่จํากัดอุปกรณ์ที่ใช้บันทึก)
                มีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
4. ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 โดยสามารถติดตาม
    ประกาศได้ที่ www.dasta-innovation.com
5. ทีมที่ได้รับคัดเลือกพร้อมสมาชิกในทีม จะต้องเข้าร่วมการอบรมของโครงการในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
    ตามสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่ www.dasta-innovation.com
6. หลังการอบรม  ทีมที่ได้รับคัดเลือกมีเวลาตั้งแต่วันที่ 7-19 สิงหาคม 2564 เพื่อที่จะ
    พัฒนาชิ้นงานให้สามารถใช้งานในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้จริง และนำเสนออีกครั้งในรอบสุดท้าย

7.ทีมที่ได้รับคัดเลือกพร้อมสมาชิกในทีม จะต้องนำเสนอผลงานที่ได้ทำการพัฒนาเพิ่มเติม 
   ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตามสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่
   www.dasta-innovation.com 

***ในรอบนําเสนอนี้ ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดไม่เกิน 20 สไลด์ และนำเสนอในลักษณะ Pecha Kucha Style (New York) ผู้นําเสนอสามารถพูดอธิบายได้ไสลด์ละ 20 วินาที ในกรณีมีวิดีโอ ต้องจัดแบ่งคลิปให้อยู่ภายใน 20 วินาทีและวางไว้ในแต่ละสไลด์ โดยปล่อยให้เป็น AutoPlay และผู้นําเสนอห้ามแตะต้อง computer ในระหว่างการนำเสนอ หลังจากนั้น กรรมการจะถาม-ตอบเป็นเวลา 10 นาที และจะประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัลในวันเดียวกัน

8.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการทดสอบระบบ โดยการลง Set Case ในพื้นที่จริง โดยเริ่มในช่วง
   วันที่ 21 สิงหาคม 2564 และต้องเสร็จสิ้นก่อน วันที่ 10 กันยายน 2564