Clock
timetable15julyExtend.png

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

-คําตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิ้นสุด


-ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค
  และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงาน อพท. และคณะกรรมการเท่านั้น


-ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอนุญาตให้ อพท. ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  เกี่ยวข้องกับผลงาน ตามข้อมูลติดต่อที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ไว้ในใบสมัคร


-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอนุญาตให้ อพท. เผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นวิทยาทาน และ
  ทำการประชาสัมพันธ์ ผลงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า 
  ทางเทคนิค หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น


-อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมโครงการฯ ในกรณีที่ อพท. พบ
  ว่าผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่เหมาะสมผิดไปจากหลักการและวัตถุประสงค์ในการแข่งขันครั้งนี้


-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ อพท. ประกาศเป็นระยะ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ตลอดจน
  ให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอ
  โครงการแก่ อพท. เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเอง

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและให้คะแนน

-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมบูรณ์
  ตามที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์
  ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม


-ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 

-การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
   
   คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา โดยกำหนดประเด็นพิจารณาไว้ 4 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการใช้สำหรับการพิจารณาการนำเสนอโครงการ โดยแต่ละกลุ่ม เกณฑ์และน้ำหนักของการให้คะแนนต่างกันตามตารางที่กำหนด เพื่อความเหมาะสมในการตัดสินในแต่ละประเภท โดยการพิจารณาการนำเสนอโครงการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านต่างๆ ดังนี้

scoreAsset 4@3x.png
score14Asset 1@2x.png

กำหนดการ