scoreAsset 1@2x.png

ประเภทที่ 1

แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว คือการนำเสนอแผนงานที่ส่งผลกระทบในการพัฒนา
ชุมชนในรูปแบบที่มีองค์ประกอบของนวัตกรรมการจัดการ 5 ด้าน หรือองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

Radical Innovation มีการดําเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง สามารถ
ส่งเสริมพัฒนาสินค้า หรือบริการให้นำหน้าคู่แข่งทางธุรกิจได้ 

Benefit Differentiation การได้รับผลประโยชน์จากความแตกต่าง เช่น สามารถส่งเสริมพัฒนาสินค้า
หรือบริการให้นำหน้าคู่แข่งทางธุรกิจได้ ทำให้เกิดมีการรับรู้ถึงผลประโยชน์ การใช้งาน หรือประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผู้ประกอบการนั้น มากกว่าคู่แข่งทางการค้าท่านอื่น  

Market Share Stimulation การกระตุ้นส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการตลาด จัดทำโฆษณา
หาช่องทางการจัดจำหน่าย รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้น

 

Value-Engineering or Cost-Reduction ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ที่ทำให้มีความได้เปรียบทางนวัตกรรม เช่น สามารถทำให้ลดต้นทุนได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค และจะเป็นการกระตุ้นยอดขายจากผู้บริโภค

นวัตกรรมการสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย เช่น ผู้ประกอบการ บุคคลในองค์กร และผู้บริโภค
เมื่อทั้ง 3 ฝ่าย เกิดความพึงพอใจ ก็จะสามารถทำให้เกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นด้วย

นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการจัดการในรูปแบบแผนการจัดการ หรือโครงงาน โดยนำเสนอ
ความเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค แบบร่างผลงาน การตลาด และ การลงทุน  

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อแผนนวัตกรรมด้านการจัดการ

- มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
-นิสิต นักศึกษา บริษัท องค์กร ประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ
-สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดต่อคน
-ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

scoreAsset 2@2x.png

ประเภทที่ 2

นวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว (Website, Application, Platform, 
Social Network Integrated Campaign) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแลในองค์กรซึ่งได้แก่

Hospitality ช่วยส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร
เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคเข้าถึงกันและกันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Logistic and Traveling ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นถิ่นให้มีนวัตกรรมที่สามารถ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค และเข้าถึงระบบขนส่ง หรือกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Information ช่วยส่งเสริมพัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นถิ่นได้มากขึ้น
เช่น ข้อมูลร้านอร่อย ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและยังไม่เป็นที่รู้จัก

E-commerce and Marketing ช่วยส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในด้าน E-commerce 
เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มากขึ้น 

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันสามารถนำเสนอเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านใดด้านหนึ่งที่กล่าวไว้
หรือนอกเหนือจากนี้ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาเป็น Prototype แล้ว 
เพื่อนำมาแสดงต่อคณะกรรมการ

 

หัวข้อการแข่งขันนวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว 
จะแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี และ รุ่นบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ นวัตกรรมด้าน Digital Technology 
เพื่อการท่องเที่ยว รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี


-มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
-เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
  ในภาครัฐ และเอกชน 
-สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
-สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่มีอาจารย์
  หรือ หัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่
  ในสถาบันนั้นๆ จริง จำนวน 1 ชุดต่อคน
-ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ นวัตกรรมด้าน Digital Technology 
เพื่อการท่องเที่ยว รุ่นบุคคลทั่วไป

-มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
-ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ในทุกสาขาอาชีพ
-สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดต่อคน
-ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน